Reykhólar 1998


numer	dagsetning	hiti (gr.C)
-----	----------	-----------
1	01.01.1998	2.32
2	02.01.1998	2.27
3	03.01.1998	2.35
4	04.01.1998	2.41
5	05.01.1998	2.48
6	06.01.1998	2.56
7	07.01.1998	2.59
8	08.01.1998	2.54
9	09.01.1998	2.43
10	10.01.1998	2.41
11	11.01.1998	2.17
12	12.01.1998	1.9
13	13.01.1998	1.87
14	14.01.1998	1.91
15	15.01.1998	1.61
16	16.01.1998	1.48
17	17.01.1998	1.47
18	18.01.1998	1.4
19	19.01.1998	1.39
20	20.01.1998	1.38
21	21.01.1998	1.36
22	22.01.1998	1.32
23	23.01.1998	1.29
24	24.01.1998	1.28
25	25.01.1998	1.33
26	26.01.1998	1.44
27	27.01.1998	1.48
28	28.01.1998	1.48
29	29.01.1998	1.46
30	30.01.1998	1.52
31	31.01.1998	1.54
32	01.02.1998	1.53
33	02.02.1998	1.45
34	03.02.1998	1.43
35	04.02.1998	1.28
36	05.02.1998	1.18
37	06.02.1998	1.23
38	07.02.1998	1.2
39	08.02.1998	1.16
40	09.02.1998	1.09
41	10.02.1998	1.02
42	11.02.1998	0.98
43	12.02.1998	0.94
44	13.02.1998	0.9
45	14.02.1998	0.86
46	15.02.1998	0.86
47	16.02.1998	0.89
48	17.02.1998	0.94
49	18.02.1998	0.95
50	19.02.1998	0.92
51	20.02.1998	0.86
52	21.02.1998	0.8
53	22.02.1998	0.77
54	23.02.1998	0.76
55	24.02.1998	0.77
56	25.02.1998	0.75
57	26.02.1998	0.59
58	27.02.1998	0.53
59	28.02.1998	0.51
60	01.03.1998	0.46
61	02.03.1998	0.49
62	03.03.1998	0.5
63	04.03.1998	0.45
64	05.03.1998	0.42
65	06.03.1998	0.4
66	07.03.1998	0.38
67	08.03.1998	0.38
68	09.03.1998	0.39
69	10.03.1998	0.39
70	11.03.1998	0.39
71	12.03.1998	0.4
72	13.03.1998	0.4
73	14.03.1998	0.4
74	15.03.1998	0.39
75	16.03.1998	0.38
76	17.03.1998	0.36
77	18.03.1998	0.33
78	19.03.1998	0.32
79	20.03.1998	0.32
80	21.03.1998	0.32
81	22.03.1998	0.32
82	23.03.1998	0.32
83	24.03.1998	0.32
84	25.03.1998	0.33
85	26.03.1998	0.33
86	27.03.1998	0.32
87	28.03.1998	0.31
88	29.03.1998	0.31
89	30.03.1998	0.3
90	31.03.1998	0.29
91	01.04.1998	0.31
92	02.04.1998	0.35
93	03.04.1998	0.38
94	04.04.1998	0.43
95	05.04.1998	0.49
96	06.04.1998	0.56
97	07.04.1998	0.62
98	08.04.1998	0.66
99	09.04.1998	0.65
100	10.04.1998	0.68
101	11.04.1998	0.72
102	12.04.1998	0.73
103	13.04.1998	0.76
104	14.04.1998	0.81
105	15.04.1998	0.88
106	16.04.1998	0.95
107	17.04.1998	1.02
108	18.04.1998	1.11
109	19.04.1998	1.19
110	20.04.1998	1.3
111	21.04.1998	1.43
112	22.04.1998	1.52
113	23.04.1998	1.63
114	24.04.1998	1.75
115	25.04.1998	1.84
116	26.04.1998	1.9
117	27.04.1998	1.92
118	28.04.1998	1.93
119	29.04.1998	1.96
120	30.04.1998	1.99
121	01.05.1998	2.05
122	02.05.1998	2.11
123	03.05.1998	2.18
124	04.05.1998	2.25
125	05.05.1998	2.32
126	06.05.1998	2.36
127	07.05.1998	2.35
128	08.05.1998	2.31
129	09.05.1998	2.31
130	10.05.1998	2.35
131	11.05.1998	2.43
132	12.05.1998	2.52
133	13.05.1998	2.64
134	14.05.1998	2.75
135	15.05.1998	2.86
136	16.05.1998	2.96
137	17.05.1998	3.03
138	18.05.1998	3.13
139	19.05.1998	3.24
140	20.05.1998	3.35
141	21.05.1998	3.42
142	22.05.1998	3.48
143	23.05.1998	3.56
144	24.05.1998	3.63
145	25.05.1998	3.73
146	26.05.1998	3.86
147	27.05.1998	3.99
148	28.05.1998	4.12
149	29.05.1998	4.24
150	30.05.1998	4.37
151	31.05.1998	4.51
152	01.06.1998	4.65
153	02.06.1998	4.76
154	03.06.1998	4.84
155	04.06.1998	4.92
156	05.06.1998	4.99
157	06.06.1998	5.07
158	07.06.1998	NA
159	08.06.1998	NA
160	09.06.1998	NA
161	10.06.1998	NA
162	11.06.1998	NA
163	12.06.1998	NA
164	13.06.1998	NA
165	14.06.1998	NA
166	15.06.1998	NA
167	16.06.1998	NA
168	17.06.1998	NA
169	18.06.1998	NA
170	19.06.1998	NA
171	20.06.1998	NA
172	21.06.1998	NA
173	22.06.1998	NA
174	23.06.1998	NA
175	24.06.1998	NA
176	25.06.1998	NA
177	26.06.1998	NA
178	27.06.1998	NA
179	28.06.1998	NA
180	29.06.1998	NA
181	30.06.1998	NA
182	01.07.1998	NA
183	02.07.1998	NA
184	03.07.1998	NA
185	04.07.1998	NA
186	05.07.1998	NA
187	06.07.1998	NA
188	07.07.1998	NA
189	08.07.1998	NA
190	09.07.1998	NA
191	10.07.1998	NA
192	11.07.1998	NA
193	12.07.1998	NA
194	13.07.1998	NA
195	14.07.1998	NA
196	15.07.1998	NA
197	16.07.1998	NA
198	17.07.1998	NA
199	18.07.1998	NA
200	19.07.1998	NA
201	20.07.1998	NA
202	21.07.1998	NA
203	22.07.1998	NA
204	23.07.1998	NA
205	24.07.1998	NA
206	25.07.1998	NA
207	26.07.1998	NA
208	27.07.1998	NA
209	28.07.1998	NA
210	29.07.1998	NA
211	30.07.1998	NA
212	31.07.1998	NA
213	01.08.1998	NA
214	02.08.1998	NA
215	03.08.1998	NA
216	04.08.1998	NA
217	05.08.1998	NA
218	06.08.1998	NA
219	07.08.1998	NA
220	08.08.1998	NA
221	09.08.1998	NA
222	10.08.1998	NA
223	11.08.1998	NA
224	12.08.1998	NA
225	13.08.1998	NA
226	14.08.1998	NA
227	15.08.1998	NA
228	16.08.1998	NA
229	17.08.1998	NA
230	18.08.1998	NA
231	19.08.1998	NA
232	20.08.1998	NA
233	21.08.1998	NA
234	22.08.1998	NA
235	23.08.1998	NA
236	24.08.1998	NA
237	25.08.1998	NA
238	26.08.1998	NA
239	27.08.1998	NA
240	28.08.1998	NA
241	29.08.1998	NA
242	30.08.1998	NA
243	31.08.1998	NA
244	01.09.1998	NA
245	02.09.1998	NA
246	03.09.1998	NA
247	04.09.1998	NA
248	05.09.1998	NA
249	06.09.1998	NA
250	07.09.1998	NA
251	08.09.1998	NA
252	09.09.1998	NA
253	10.09.1998	NA
254	11.09.1998	NA
255	12.09.1998	NA
256	13.09.1998	NA
257	14.09.1998	NA
258	15.09.1998	NA
259	16.09.1998	NA
260	17.09.1998	NA
261	18.09.1998	NA
262	19.09.1998	NA
263	20.09.1998	NA
264	21.09.1998	NA
265	22.09.1998	NA
266	23.09.1998	NA
267	24.09.1998	NA
268	25.09.1998	NA
269	26.09.1998	NA
270	27.09.1998	NA
271	28.09.1998	NA
272	29.09.1998	NA
273	30.09.1998	NA
274	01.10.1998	NA
275	02.10.1998	NA
276	03.10.1998	NA
277	04.10.1998	NA
278	05.10.1998	NA
279	06.10.1998	NA
280	07.10.1998	NA
281	08.10.1998	NA
282	09.10.1998	NA
283	10.10.1998	NA
284	11.10.1998	NA
285	12.10.1998	NA
286	13.10.1998	NA
287	14.10.1998	NA
288	15.10.1998	NA
289	16.10.1998	NA
290	17.10.1998	NA
291	18.10.1998	NA
292	19.10.1998	NA
293	20.10.1998	NA
294	21.10.1998	NA
295	22.10.1998	NA
296	23.10.1998	NA
297	24.10.1998	NA
298	25.10.1998	NA
299	26.10.1998	NA
300	27.10.1998	NA
301	28.10.1998	NA
302	29.10.1998	NA
303	30.10.1998	NA
304	31.10.1998	NA
305	01.11.1998	NA
306	02.11.1998	NA
307	03.11.1998	NA
308	04.11.1998	NA
309	05.11.1998	NA
310	06.11.1998	NA
311	07.11.1998	NA
312	08.11.1998	NA
313	09.11.1998	NA
314	10.11.1998	NA
315	11.11.1998	NA
316	12.11.1998	NA
317	13.11.1998	NA
318	14.11.1998	NA
319	15.11.1998	NA
320	16.11.1998	NA
321	17.11.1998	NA
322	18.11.1998	NA
323	19.11.1998	NA
324	20.11.1998	NA
325	21.11.1998	NA
326	22.11.1998	NA
327	23.11.1998	NA
328	24.11.1998	NA
329	25.11.1998	NA
330	26.11.1998	NA
331	27.11.1998	NA
332	28.11.1998	NA
333	29.11.1998	NA
334	30.11.1998	NA
335	01.12.1998	NA
336	02.12.1998	NA
337	03.12.1998	NA
338	04.12.1998	NA
339	05.12.1998	NA
340	06.12.1998	NA
341	07.12.1998	NA
342	08.12.1998	NA
343	09.12.1998	NA
344	10.12.1998	NA
345	11.12.1998	NA
346	12.12.1998	NA
347	13.12.1998	NA
348	14.12.1998	NA
349	15.12.1998	NA
350	16.12.1998	NA
351	17.12.1998	NA
352	18.12.1998	NA
353	19.12.1998	NA
354	20.12.1998	NA
355	21.12.1998	NA
356	22.12.1998	NA
357	23.12.1998	NA
358	24.12.1998	NA
359	25.12.1998	NA
360	26.12.1998	NA
361	27.12.1998	NA
362	28.12.1998	NA
363	29.12.1998	NA
364	30.12.1998	NA
365	31.12.1998	NA