Reykhólar 1995


numer	dagsetning	hiti (gr.C)
-----	----------	-----------
1	01.01.1995	NA
2	02.01.1995	NA
3	03.01.1995	NA
4	04.01.1995	NA
5	05.01.1995	NA
6	06.01.1995	NA
7	07.01.1995	NA
8	08.01.1995	NA
9	09.01.1995	NA
10	10.01.1995	NA
11	11.01.1995	NA
12	12.01.1995	NA
13	13.01.1995	NA
14	14.01.1995	NA
15	15.01.1995	NA
16	16.01.1995	NA
17	17.01.1995	NA
18	18.01.1995	NA
19	19.01.1995	NA
20	20.01.1995	NA
21	21.01.1995	NA
22	22.01.1995	NA
23	23.01.1995	NA
24	24.01.1995	NA
25	25.01.1995	NA
26	26.01.1995	NA
27	27.01.1995	NA
28	28.01.1995	NA
29	29.01.1995	NA
30	30.01.1995	NA
31	31.01.1995	NA
32	01.02.1995	NA
33	02.02.1995	NA
34	03.02.1995	NA
35	04.02.1995	NA
36	05.02.1995	NA
37	06.02.1995	NA
38	07.02.1995	NA
39	08.02.1995	NA
40	09.02.1995	NA
41	10.02.1995	NA
42	11.02.1995	NA
43	12.02.1995	NA
44	13.02.1995	NA
45	14.02.1995	NA
46	15.02.1995	NA
47	16.02.1995	NA
48	17.02.1995	NA
49	18.02.1995	NA
50	19.02.1995	NA
51	20.02.1995	NA
52	21.02.1995	NA
53	22.02.1995	NA
54	23.02.1995	NA
55	24.02.1995	NA
56	25.02.1995	NA
57	26.02.1995	NA
58	27.02.1995	NA
59	28.02.1995	NA
60	01.03.1995	NA
61	02.03.1995	NA
62	03.03.1995	NA
63	04.03.1995	NA
64	05.03.1995	NA
65	06.03.1995	NA
66	07.03.1995	NA
67	08.03.1995	NA
68	09.03.1995	NA
69	10.03.1995	NA
70	11.03.1995	NA
71	12.03.1995	NA
72	13.03.1995	NA
73	14.03.1995	NA
74	15.03.1995	NA
75	16.03.1995	NA
76	17.03.1995	NA
77	18.03.1995	NA
78	19.03.1995	NA
79	20.03.1995	NA
80	21.03.1995	NA
81	22.03.1995	NA
82	23.03.1995	NA
83	24.03.1995	NA
84	25.03.1995	NA
85	26.03.1995	NA
86	27.03.1995	NA
87	28.03.1995	NA
88	29.03.1995	NA
89	30.03.1995	NA
90	31.03.1995	NA
91	01.04.1995	NA
92	02.04.1995	NA
93	03.04.1995	NA
94	04.04.1995	NA
95	05.04.1995	NA
96	06.04.1995	NA
97	07.04.1995	NA
98	08.04.1995	NA
99	09.04.1995	NA
100	10.04.1995	NA
101	11.04.1995	NA
102	12.04.1995	NA
103	13.04.1995	NA
104	14.04.1995	NA
105	15.04.1995	NA
106	16.04.1995	NA
107	17.04.1995	NA
108	18.04.1995	NA
109	19.04.1995	NA
110	20.04.1995	NA
111	21.04.1995	NA
112	22.04.1995	NA
113	23.04.1995	NA
114	24.04.1995	NA
115	25.04.1995	NA
116	26.04.1995	NA
117	27.04.1995	NA
118	28.04.1995	NA
119	29.04.1995	NA
120	30.04.1995	NA
121	01.05.1995	NA
122	02.05.1995	NA
123	03.05.1995	NA
124	04.05.1995	NA
125	05.05.1995	NA
126	06.05.1995	NA
127	07.05.1995	NA
128	08.05.1995	NA
129	09.05.1995	NA
130	10.05.1995	NA
131	11.05.1995	NA
132	12.05.1995	NA
133	13.05.1995	NA
134	14.05.1995	NA
135	15.05.1995	NA
136	16.05.1995	NA
137	17.05.1995	NA
138	18.05.1995	NA
139	19.05.1995	NA
140	20.05.1995	NA
141	21.05.1995	NA
142	22.05.1995	3.73
143	23.05.1995	3.87
144	24.05.1995	3.99
145	25.05.1995	4.09
146	26.05.1995	4.09
147	27.05.1995	3.97
148	28.05.1995	3.89
149	29.05.1995	3.8
150	30.05.1995	3.83
151	31.05.1995	3.98
152	01.06.1995	4.17
153	02.06.1995	4.4
154	03.06.1995	4.69
155	04.06.1995	4.88
156	05.06.1995	4.91
157	06.06.1995	4.96
158	07.06.1995	5.04
159	08.06.1995	5.12
160	09.06.1995	5.2
161	10.06.1995	5.26
162	11.06.1995	5.32
163	12.06.1995	5.42
164	13.06.1995	5.53
165	14.06.1995	5.63
166	15.06.1995	5.79
167	16.06.1995	5.93
168	17.06.1995	6.08
169	18.06.1995	6.2
170	19.06.1995	6.2
171	20.06.1995	6.2
172	21.06.1995	6.2
173	22.06.1995	6.2
174	23.06.1995	6.24
175	24.06.1995	6.3
176	25.06.1995	6.33
177	26.06.1995	6.4
178	27.06.1995	6.48
179	28.06.1995	6.52
180	29.06.1995	6.58
181	30.06.1995	6.6
182	01.07.1995	6.66
183	02.07.1995	6.76
184	03.07.1995	6.88
185	04.07.1995	7.04
186	05.07.1995	7.1
187	06.07.1995	6.98
188	07.07.1995	6.78
189	08.07.1995	6.71
190	09.07.1995	6.7
191	10.07.1995	6.71
192	11.07.1995	6.84
193	12.07.1995	7.1
194	13.07.1995	7.36
195	14.07.1995	7.53
196	15.07.1995	7.68
197	16.07.1995	7.8
198	17.07.1995	7.76
199	18.07.1995	7.6
200	19.07.1995	7.46
201	20.07.1995	7.35
202	21.07.1995	7.31
203	22.07.1995	7.31
204	23.07.1995	7.31
205	24.07.1995	7.37
206	25.07.1995	7.44
207	26.07.1995	7.59
208	27.07.1995	7.74
209	28.07.1995	7.86
210	29.07.1995	7.97
211	30.07.1995	8.02
212	31.07.1995	8.14
213	01.08.1995	8.2
214	02.08.1995	8.28
215	03.08.1995	8.3
216	04.08.1995	8.3
217	05.08.1995	8.3
218	06.08.1995	8.26
219	07.08.1995	8.25
220	08.08.1995	NA
221	09.08.1995	NA
222	10.08.1995	NA
223	11.08.1995	NA
224	12.08.1995	NA
225	13.08.1995	NA
226	14.08.1995	NA
227	15.08.1995	NA
228	16.08.1995	NA
229	17.08.1995	NA
230	18.08.1995	NA
231	19.08.1995	NA
232	20.08.1995	NA
233	21.08.1995	NA
234	22.08.1995	NA
235	23.08.1995	NA
236	24.08.1995	NA
237	25.08.1995	NA
238	26.08.1995	NA
239	27.08.1995	NA
240	28.08.1995	NA
241	29.08.1995	NA
242	30.08.1995	NA
243	31.08.1995	NA
244	01.09.1995	NA
245	02.09.1995	NA
246	03.09.1995	NA
247	04.09.1995	NA
248	05.09.1995	NA
249	06.09.1995	NA
250	07.09.1995	NA
251	08.09.1995	NA
252	09.09.1995	9.02
253	10.09.1995	9
254	11.09.1995	9
255	12.09.1995	9
256	13.09.1995	9.03
257	14.09.1995	9.09
258	15.09.1995	9.11
259	16.09.1995	9.1
260	17.09.1995	9.1
261	18.09.1995	9.1
262	19.09.1995	8.98
263	20.09.1995	8.9
264	21.09.1995	8.85
265	22.09.1995	8.78
266	23.09.1995	8.65
267	24.09.1995	8.54
268	25.09.1995	8.37
269	26.09.1995	8.17
270	27.09.1995	7.95
271	28.09.1995	7.76
272	29.09.1995	7.67
273	30.09.1995	7.59
274	01.10.1995	7.46
275	02.10.1995	7.33
276	03.10.1995	7.24
277	04.10.1995	7.15
278	05.10.1995	7.07
279	06.10.1995	6.95
280	07.10.1995	6.83
281	08.10.1995	6.65
282	09.10.1995	6.51
283	10.10.1995	6.35
284	11.10.1995	6.25
285	12.10.1995	6.18
286	13.10.1995	6.06
287	14.10.1995	5.92
288	15.10.1995	5.74
289	16.10.1995	5.6
290	17.10.1995	5.5
291	18.10.1995	5.35
292	19.10.1995	5.28
293	20.10.1995	5.22
294	21.10.1995	5.18
295	22.10.1995	5.13
296	23.10.1995	4.92
297	24.10.1995	4.69
298	25.10.1995	4.46
299	26.10.1995	4.17
300	27.10.1995	3.88
301	28.10.1995	3.75
302	29.10.1995	3.67
303	30.10.1995	3.6
304	31.10.1995	3.55
305	01.11.1995	3.51
306	02.11.1995	3.58
307	03.11.1995	3.65
308	04.11.1995	3.72
309	05.11.1995	3.78
310	06.11.1995	3.8
311	07.11.1995	3.8
312	08.11.1995	3.8
313	09.11.1995	3.81
314	10.11.1995	3.8
315	11.11.1995	3.72
316	12.11.1995	3.7
317	13.11.1995	3.7
318	14.11.1995	3.65
319	15.11.1995	3.55
320	16.11.1995	3.48
321	17.11.1995	3.38
322	18.11.1995	3.3
323	19.11.1995	3.3
324	20.11.1995	3.34
325	21.11.1995	3.4
326	22.11.1995	3.39
327	23.11.1995	3.25
328	24.11.1995	3.04
329	25.11.1995	2.78
330	26.11.1995	2.57
331	27.11.1995	2.43
332	28.11.1995	2.37
333	29.11.1995	2.3
334	30.11.1995	2.3
335	01.12.1995	NA
336	02.12.1995	NA
337	03.12.1995	NA
338	04.12.1995	NA
339	05.12.1995	NA
340	06.12.1995	NA
341	07.12.1995	NA
342	08.12.1995	NA
343	09.12.1995	NA
344	10.12.1995	NA
345	11.12.1995	NA
346	12.12.1995	NA
347	13.12.1995	NA
348	14.12.1995	NA
349	15.12.1995	NA
350	16.12.1995	NA
351	17.12.1995	NA
352	18.12.1995	NA
353	19.12.1995	NA
354	20.12.1995	NA
355	21.12.1995	NA
356	22.12.1995	NA
357	23.12.1995	NA
358	24.12.1995	NA
359	25.12.1995	NA
360	26.12.1995	NA
361	27.12.1995	NA
362	28.12.1995	NA
363	29.12.1995	NA
364	30.12.1995	NA
365	31.12.1995	NA