Reykhólar 1993


numer	dagsetning	hiti (gr.C)
-----	----------	-----------
1	01.01.1993	NA
2	02.01.1993	NA
3	03.01.1993	NA
4	04.01.1993	NA
5	05.01.1993	NA
6	06.01.1993	NA
7	07.01.1993	NA
8	08.01.1993	NA
9	09.01.1993	NA
10	10.01.1993	NA
11	11.01.1993	NA
12	12.01.1993	NA
13	13.01.1993	NA
14	14.01.1993	NA
15	15.01.1993	NA
16	16.01.1993	NA
17	17.01.1993	NA
18	18.01.1993	NA
19	19.01.1993	NA
20	20.01.1993	NA
21	21.01.1993	NA
22	22.01.1993	NA
23	23.01.1993	NA
24	24.01.1993	NA
25	25.01.1993	NA
26	26.01.1993	NA
27	27.01.1993	NA
28	28.01.1993	NA
29	29.01.1993	NA
30	30.01.1993	NA
31	31.01.1993	NA
32	01.02.1993	NA
33	02.02.1993	NA
34	03.02.1993	NA
35	04.02.1993	NA
36	05.02.1993	NA
37	06.02.1993	NA
38	07.02.1993	NA
39	08.02.1993	NA
40	09.02.1993	NA
41	10.02.1993	NA
42	11.02.1993	NA
43	12.02.1993	NA
44	13.02.1993	NA
45	14.02.1993	NA
46	15.02.1993	NA
47	16.02.1993	NA
48	17.02.1993	NA
49	18.02.1993	NA
50	19.02.1993	NA
51	20.02.1993	NA
52	21.02.1993	NA
53	22.02.1993	NA
54	23.02.1993	NA
55	24.02.1993	NA
56	25.02.1993	NA
57	26.02.1993	NA
58	27.02.1993	NA
59	28.02.1993	NA
60	01.03.1993	NA
61	02.03.1993	NA
62	03.03.1993	NA
63	04.03.1993	NA
64	05.03.1993	NA
65	06.03.1993	NA
66	07.03.1993	NA
67	08.03.1993	NA
68	09.03.1993	NA
69	10.03.1993	NA
70	11.03.1993	NA
71	12.03.1993	NA
72	13.03.1993	NA
73	14.03.1993	NA
74	15.03.1993	NA
75	16.03.1993	NA
76	17.03.1993	NA
77	18.03.1993	NA
78	19.03.1993	NA
79	20.03.1993	NA
80	21.03.1993	NA
81	22.03.1993	NA
82	23.03.1993	NA
83	24.03.1993	NA
84	25.03.1993	NA
85	26.03.1993	NA
86	27.03.1993	NA
87	28.03.1993	NA
88	29.03.1993	NA
89	30.03.1993	NA
90	31.03.1993	NA
91	01.04.1993	NA
92	02.04.1993	NA
93	03.04.1993	NA
94	04.04.1993	NA
95	05.04.1993	NA
96	06.04.1993	NA
97	07.04.1993	NA
98	08.04.1993	NA
99	09.04.1993	NA
100	10.04.1993	NA
101	11.04.1993	NA
102	12.04.1993	NA
103	13.04.1993	NA
104	14.04.1993	NA
105	15.04.1993	NA
106	16.04.1993	NA
107	17.04.1993	NA
108	18.04.1993	NA
109	19.04.1993	NA
110	20.04.1993	NA
111	21.04.1993	NA
112	22.04.1993	NA
113	23.04.1993	NA
114	24.04.1993	NA
115	25.04.1993	NA
116	26.04.1993	NA
117	27.04.1993	NA
118	28.04.1993	NA
119	29.04.1993	NA
120	30.04.1993	NA
121	01.05.1993	NA
122	02.05.1993	NA
123	03.05.1993	NA
124	04.05.1993	NA
125	05.05.1993	NA
126	06.05.1993	NA
127	07.05.1993	NA
128	08.05.1993	NA
129	09.05.1993	NA
130	10.05.1993	NA
131	11.05.1993	NA
132	12.05.1993	3.48
133	13.05.1993	3.78
134	14.05.1993	3.88
135	15.05.1993	3.75
136	16.05.1993	3.42
137	17.05.1993	3.05
138	18.05.1993	2.81
139	19.05.1993	2.76
140	20.05.1993	2.95
141	21.05.1993	3.25
142	22.05.1993	3.52
143	23.05.1993	3.78
144	24.05.1993	3.91
145	25.05.1993	4.05
146	26.05.1993	4.18
147	27.05.1993	4.35
148	28.05.1993	4.58
149	29.05.1993	4.65
150	30.05.1993	4.47
151	31.05.1993	4.3
152	01.06.1993	4.29
153	02.06.1993	4.29
154	03.06.1993	4.52
155	04.06.1993	4.86
156	05.06.1993	5.15
157	06.06.1993	5.38
158	07.06.1993	5.55
159	08.06.1993	5.78
160	09.06.1993	6.05
161	10.06.1993	6.1
162	11.06.1993	6.09
163	12.06.1993	6.17
164	13.06.1993	6.2
165	14.06.1993	6.32
166	15.06.1993	6.49
167	16.06.1993	6.84
168	17.06.1993	7.12
169	18.06.1993	7.31
170	19.06.1993	7.3
171	20.06.1993	7.31
172	21.06.1993	7.44
173	22.06.1993	7.5
174	23.06.1993	7.51
175	24.06.1993	7.67
176	25.06.1993	7.75
177	26.06.1993	7.74
178	27.06.1993	7.7
179	28.06.1993	7.77
180	29.06.1993	7.95
181	30.06.1993	8.08
182	01.07.1993	8.1
183	02.07.1993	8.09
184	03.07.1993	8.08
185	04.07.1993	8
186	05.07.1993	8
187	06.07.1993	8
188	07.07.1993	7.92
189	08.07.1993	7.89
190	09.07.1993	7.85
191	10.07.1993	7.82
192	11.07.1993	7.88
193	12.07.1993	7.97
194	13.07.1993	8.15
195	14.07.1993	8.39
196	15.07.1993	8.6
197	16.07.1993	8.69
198	17.07.1993	8.7
199	18.07.1993	8.72
200	19.07.1993	8.82
201	20.07.1993	8.85
202	21.07.1993	8.9
203	22.07.1993	8.98
204	23.07.1993	NA
205	24.07.1993	NA
206	25.07.1993	NA
207	26.07.1993	NA
208	27.07.1993	NA
209	28.07.1993	NA
210	29.07.1993	NA
211	30.07.1993	NA
212	31.07.1993	NA
213	01.08.1993	NA
214	02.08.1993	NA
215	03.08.1993	NA
216	04.08.1993	NA
217	05.08.1993	NA
218	06.08.1993	NA
219	07.08.1993	NA
220	08.08.1993	NA
221	09.08.1993	NA
222	10.08.1993	NA
223	11.08.1993	NA
224	12.08.1993	NA
225	13.08.1993	NA
226	14.08.1993	NA
227	15.08.1993	NA
228	16.08.1993	NA
229	17.08.1993	NA
230	18.08.1993	NA
231	19.08.1993	NA
232	20.08.1993	NA
233	21.08.1993	NA
234	22.08.1993	NA
235	23.08.1993	NA
236	24.08.1993	NA
237	25.08.1993	NA
238	26.08.1993	NA
239	27.08.1993	NA
240	28.08.1993	NA
241	29.08.1993	NA
242	30.08.1993	NA
243	31.08.1993	NA
244	01.09.1993	NA
245	02.09.1993	NA
246	03.09.1993	NA
247	04.09.1993	NA
248	05.09.1993	NA
249	06.09.1993	NA
250	07.09.1993	NA
251	08.09.1993	NA
252	09.09.1993	NA
253	10.09.1993	NA
254	11.09.1993	NA
255	12.09.1993	NA
256	13.09.1993	NA
257	14.09.1993	NA
258	15.09.1993	NA
259	16.09.1993	NA
260	17.09.1993	NA
261	18.09.1993	NA
262	19.09.1993	NA
263	20.09.1993	NA
264	21.09.1993	NA
265	22.09.1993	NA
266	23.09.1993	NA
267	24.09.1993	NA
268	25.09.1993	NA
269	26.09.1993	NA
270	27.09.1993	NA
271	28.09.1993	NA
272	29.09.1993	NA
273	30.09.1993	NA
274	01.10.1993	NA
275	02.10.1993	NA
276	03.10.1993	NA
277	04.10.1993	NA
278	05.10.1993	NA
279	06.10.1993	NA
280	07.10.1993	NA
281	08.10.1993	NA
282	09.10.1993	NA
283	10.10.1993	NA
284	11.10.1993	NA
285	12.10.1993	NA
286	13.10.1993	NA
287	14.10.1993	NA
288	15.10.1993	NA
289	16.10.1993	NA
290	17.10.1993	NA
291	18.10.1993	NA
292	19.10.1993	NA
293	20.10.1993	NA
294	21.10.1993	NA
295	22.10.1993	NA
296	23.10.1993	NA
297	24.10.1993	NA
298	25.10.1993	NA
299	26.10.1993	NA
300	27.10.1993	NA
301	28.10.1993	NA
302	29.10.1993	NA
303	30.10.1993	NA
304	31.10.1993	NA
305	01.11.1993	NA
306	02.11.1993	NA
307	03.11.1993	NA
308	04.11.1993	NA
309	05.11.1993	NA
310	06.11.1993	NA
311	07.11.1993	NA
312	08.11.1993	NA
313	09.11.1993	NA
314	10.11.1993	NA
315	11.11.1993	NA
316	12.11.1993	NA
317	13.11.1993	NA
318	14.11.1993	NA
319	15.11.1993	NA
320	16.11.1993	NA
321	17.11.1993	NA
322	18.11.1993	NA
323	19.11.1993	NA
324	20.11.1993	NA
325	21.11.1993	NA
326	22.11.1993	NA
327	23.11.1993	NA
328	24.11.1993	NA
329	25.11.1993	NA
330	26.11.1993	NA
331	27.11.1993	NA
332	28.11.1993	NA
333	29.11.1993	NA
334	30.11.1993	NA
335	01.12.1993	NA
336	02.12.1993	NA
337	03.12.1993	NA
338	04.12.1993	NA
339	05.12.1993	NA
340	06.12.1993	NA
341	07.12.1993	NA
342	08.12.1993	NA
343	09.12.1993	NA
344	10.12.1993	NA
345	11.12.1993	NA
346	12.12.1993	NA
347	13.12.1993	NA
348	14.12.1993	NA
349	15.12.1993	NA
350	16.12.1993	NA
351	17.12.1993	NA
352	18.12.1993	NA
353	19.12.1993	NA
354	20.12.1993	NA
355	21.12.1993	NA
356	22.12.1993	NA
357	23.12.1993	NA
358	24.12.1993	NA
359	25.12.1993	NA
360	26.12.1993	NA
361	27.12.1993	NA
362	28.12.1993	NA
363	29.12.1993	NA
364	30.12.1993	NA
365	31.12.1993	NA